Skräddarsydda föreläsningar och/eller workshops

  • ”Språkberget” – språkets/kommunikationens olika delar och hur de är kopplade till inlärning och läs- och skrivutveckling samt hur man i barnets/elevens vardagsmiljö kan utveckla och kompensera för utmaningar inom dessa områden. (Grundläggande föreläsning som bidrar till att man fokuserar på barn/elever med de utmaningar som man vet ger störst konsekvenser för inlärningen och socialt. Föreläsningen ger all personal en gemensam grund för vad som menas med tal, språk och kommunikation).

  • ”Bättre samspel med socialt bildstöd” – praktisk föreläsning med konkreta verktyg om hur man på individ- och gruppnivå kan utveckla förståelsen för socialt samspel. Föreläsningen ger en förståelse för hur komplext det är att kunna samspela med andra och vilka oskrivna regler som finns för samspel och olika sociala situationer samt ger verktyg för hur man praktiskt kan stötta barn/elever som behöver utveckla denna förmåga och därmed bättre ”lyckas” i sitt samspel med andra.

  • "Språkutvecklande tänk i förskolan” – en praktiskt betonad föreläsning med vardagsnära och konkreta tips på hur man får till ett språkutvecklande arbetssätt i praktiken. Språket och i synnerhet ordförrådet utgör några av de viktigaste verktygen som behövs för barnets fortsatta inlärning och kommande läs- och skrivutveckling.

  • ”Visuellt stöd som ett pedagogiskt och kompensatoriskt verktyg i lärmiljön” - hur kan man använda bildstöd (t ex ritprat, serieschema och sociala berättelser) som ett stöd för inlärningen och/eller för att ge strategier vid utmaningar gällande samspel. Beroende på antalet personer som deltar kombineras detta med fördel med workshop.

  • "Fler verktyg i verktygslådan till pedagogerna inför och i barnens/elevernas läs- och skrivinlärning" - en praktiskt betonad föreläsning och workshop som riktar sig till personal på förskolan och grundskolan F-3

  • ”Förebyggande arbete kring språk/kommunikation för barn-/elevhälsan”

  • ”Så här jobbar man förebyggande i barnens vardagsmiljö gällande tal/språk/kommunikation/läs- och skriv!” – föreläsning och workshop

  • Fortbildning i TSS (tecken som stöd) i förskolan – praktiskt betonad fortbildning som utgår från vardagssituationerna på förskolan

Handledning…

…till arbetslag, barnhälsoteam och elevhälsoteam inom ovanstående områden


Modellhandledning

Jag modellhandleder på plats på individ- eller gruppnivå kring språk/kommunikation/”att tänka socialt”

Fortbildningspaket…

…t ex föreläsning för elevhälsan, skolan samt efterföljande handledning/modellhandledning för att få igång nya arbetssätt och ett långsiktigt arbete